استراتژی مفهوم و عملکرد فیلتر های صنعتی:

وسیله ای برای جداسازی یا تخلیه کردن مواد سیال( مایعات یا گازها) میباشد. به دوروش انجام میپذیرد:
عملیات فیلتر کردن به شکل پیوسته و‌مداوم بوده است. یعنی به صورت پیوسته در زمان برای تخلیه مواد جامد از سیال، دستگاه خاموش نمیشود.
در روش ناپیوسته، برای اینکه ‌بتوانند مواد جامد را جدا کنند، باید هرچند ساعت یکبار جریان سیال به طور کامل قطع شود.
به بیانی دیگر عملیاتی که توسط این نوع فیلتر برای تصفیه مواد صورت میگیرد به این حالت است که فیلترها جامدات را نگه داشته و‌مواد محلول را عبور داده و تصفیه میکنند.