کیفیت برتر ، اجناس اصلی ، مناسب ترین قیمت

عواقب عدم جداپذیری آب ازروغن صنعتی

اثرمشخص وروشن عدم جداپذیری آب ازروغن , زنگ زدگی قطعات است .اگرچه موادبازدارنده به منظورجلوگیری اززنگ زدگی درروغن وجوددارد اما نفوذ اب باعث کاهش تاثیر آنها می شود .لذاانجام تست ها ی لازم جهت تعیین میزان خاصیت ممانعت اززنگ زدگی هنگام نفوذاب وحذف آن ضروری است.

مسائلی که ورودآب داخل روغن می تواندبوجودآوردشامل:

1- مخلوط آب وروغن باعث ایجاد اختلال درسیستم روانکاری (مسدودنمودن اریفیس هاوفیلترها)یاتاقان هاوخرابی وکاهش طول عمر آنهامی شود.

2- آب باموادشیمیائی مخلوط می شودوباعث خورندگی می شود.

3- آب مخلوط شده باروغن تشکیل یک محلول چرب وغلیظی رامی دهدکه می تواندباعث مسدودشدن فیلترهای روغن گرفتگی وکاهش طول عمرآنها شود.

4- تشدیداکسیداسون وکاهش طول عمرروغن

5- کاهش دادن ویسکوزیته روغن ونهایتاکم شدن فیلم روغن بین سطوح.

6- بالابردن احتمال رشدباکتری هادرروغن

7- افزایش دادن کف روغن وازادنشدن هوای داخل روغن

8- دراثرمخلوط شدن آب, روغن وهواکف FOAM بوجودمی ایدکه درصورت بیرون امدن آن ازهوزینگ برینگ ونفوذ آن در عایق های توربین درصورتی که درجه حرارت به درجه مناسبی برسد ممکن است اتش بگیرد و ایجاد اتش سوزی نماید.

9- آب باعث زنگ زدگی سطوح بدون پوشش مسیرها می شود.

باتوجه به اجتناب ناپذیربودن نفوذ آب به داخل روغن , به روغن توربین های بخارموادافزودنی مخصوصی به نام دمولسی فایرها Demolsifier Additive اضافه می کنند.این مواد، به علت ایجاد تغییر در کشش سطحی روغن، از تشکیل امولسیون پا یدار در روغن جلوگیری کرده، در نتیجه باعث می شوند که امولسیون بین آب وروغن شکسته شودو آب به راحتی از روغن جدا شود . جدا شدن آب و روغن از یکدیگر، یکی از مهمتر ین خصوصیات روغن ها یی است که در تماس با آب یا بخار آ ب
هستند.

باعنایت به وجودنشتی های اجتناب ناپذیرو زیادبودن مقدار آب درروغن لازم است درسیستم روانکاری توربین سیستم برای حذف آب درنظرگرفته شودچون تجمع آب وبالا امدن سطح آب تاقسمت مکش پمپ باعث سائیدگی قطعات وبروزمشکلات دیگر مثل رشدقارچ وباکتری و انسدادلوله ها و مجاری خواهدشد .درتوربین های بزرگ که دارای مخزن روغن می باشند بااستفاده ازدستگاه های جداکننده آب وروغن که باعمل نیروی گریزازمرکز کارمی کند طی پریودهای زمانی معین روغن قسمت کف مخزن روغن وارددستگاه می شود وپس از جداشدن آب ومواد دیگران مجددا ,روغن تمیزشده وارد مخزن روغن می شود.

پاسخی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .

*