زنجیر صنعتی

زنجیر صنعتی

ساختار زنجیر صنعتی

این زنجیر ها معمولا بر روی چرخ دنده های مختلف قرار میگیرند.
نیرو را از یک‌قسمت گرفته و به قسمت دیگری وارد میکنند.
باعث ایجاد حرکت در وسیله خواهند شد.

کاربرد زنجیر صنعتی

زنجیر های صنعتی در دستگاه هایی با کاربرد هایی مختلف به کاربرده میشود.
گاهی به طور مستقیم عامل حرکت میباشد.
گاهی دیگر به صورت پشتیبان حرکت عمل میکند.

مزیت:

زنجیر های صنعتی با توجه به نوع کاربردشان قدرت کششی زیادی را بوجود می آورند.

عیب:

تنها ایراد اساسی که میتوان از آنها گرفت صدای گوش خراش و زیاد آن میباشد.